به نام خداوند مهربان

                                      ارزیابی  نهایی درس قانون امور گمرکی 2)تکمیلی(

v دانشجویان طراح سوال نمراتشان ناتمام است ولازم است تا قبل از امتحان سوالات را ایمیل نمایند.

حضوروفعالیت کلاسی          تحقیق و ارائه     جمع            شماره دانشجویی

1

۴

۵

900564109

1

5/3

5/4

89014668700

2

۳

۵

89014654200

5/.

۵/۳

۴

89014655100

1

5/۴

5/۵

89014653700

2

5/۳

5/۵

89014656400

 

 

 

 

5/.

5/۳

۴

89014671۳۰۰

1

۵/۳

۵/۴

89014674100

1

۵/۳

۵/۴

87018073000

1

3

4

900439792

5/1

4

5/5

89014660000

5/1

۵/۲

۴

89014651800

1

3

4

88234200002

5/.

۲

۵/۲

89014655000

2

3

5

89014656200

2

۳

۵

89014677100

2

۲

۴

89014663800

5/0

3

5/3

89014653900

1

3

4

88015091500

5/1

۵/۲

۴

900454588

1

۵/۲

۵/۳

89014671000

۵/۱

0

۵/۱

86016283300

+ نوشته شده توسط علیرضامقدسی در جمعه بیست و نهم دی ۱۳۹۱ و ساعت 12:22 |